Pla de Treball 2016 – 2018

capçal pla treball

El Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana va aprovar en la Plenària de San Joan d’Alacant del 3 de juliol de 2016 el seu Pla de Treball per als propers dos anys. Aquest document marca les línies prioritàries d’acció i els objectis del CJCV entre 2016 i 2018.

El Pla de Treball per als pròxims dos anys que la nova Comissió Permanent ha dissenyat gira al voltant de cinc objectius essencials que ajuden a enfortir i vertebrar el teixit associatiu valencià, així com portar la veu del i la jove valencià i valenciana a l’administració pública i altres institucions i organitzacions que ens afecten en matèria de joventut.

 

EL PLA DE TREBALL

Consulta i descarrega a continuació el Pla de Treball 2016 – 2018:

portada pla trebal

 

OBJECTIUS

 1. Exercir com a interlocutor vàlid a les institucions.

Com a màxim òrgan de representació juvenil valenciana, una de les principals prioritats del CJCV ha de ser en tot moment portar la veu de les persones joves valencianes a les institucions, fer valdre a la joventut com a persones de ple dret, que no solament són una aposta de futur sinó de present, amb les seues pròpies necessitats i inquietuds com a col·lectiu.

Actualment existeix l’oportunitat de ser un agent actiu en l’elaboració de la nova llei de joventut, i les persones joves han de participar-hi en ella.  La intenció és continuar la feina duta a terme des de l’equip anterior, i seguir comptant amb totes i tots en aquest procés, per a poder crear una llei que realment puga ser jove.

A més a més, cal portar la perspectiva juvenil a totes les actuacions portades a terme des de les administracions, prioritzant aquelles accions que afecten de forma directa a la joventut.

 1. Dinamitzar les entitats membre i consells de joventut

Les entitats i consells són qui donen sentit al CJCV, per poder funcionar com a plataforma representativa cal crear un espai comú. Les accions han d’anar enfocades a crear una comunicació fluida entre totes i tots. És necessari que el Consell s’aprope a les entitats membre (EEMM) i Consells Locals de Joventut (CCLL), la prioritat ha de ser que totes i tots ho senten com a propi.

El Pla de Territorial és una prioritat absoluta, el CJCV és el Consell de tot el País Valencià, on a més a més, la nova llei de joventut possibilitarà la creació de nous Consells de Joventut. Com a consell autonòmic cal fer que els CCLL se senten acompanyats i vegen el CJCV com un espai d’enriquiment.

Per altra banda, el CJCV posarà en marxa un Pla d’Entitats, cal crear un espai de debat i consens per a què com a jovent valencià i valenciana es puga crear un posicionament clar en les diferents qüestions que afecten les persones joves.

 1. Promoure la participació juvenil i l’associacionisme.

El CJCV té l’oportunitat de reivindicar l’associacionisme, de fer valdre la trajectòria de les entitats i CCLL a l’hora de generar espais de participació. L’associacionisme és una resposta a una necessitat col·lectiva, des de l’estabilitat, fent que siga una reacció amb una missió a llarg termini i històricament, s’ha demostrat com a fonamental en la transformació de la societat. Per això el CJCV ha de ser un agent actiu en la promoció de l’associacionisme com a format de participació consolidat.

L’aparició de noves formes de participació és una oportunitat, on  grups de persones amb una inquietud en les decisions del punt comú, poden enriquir els CCLL i les EEMM. Considerem fonamental promoure la participació juvenil arreu del nostre territori. Cal apropar el CJCV a tot el jovent i promoure la creació de moviments col·lectius per a què existisca una joventut activa i compromesa.

 1. Impartir formació.

Una de les prioritats del CJCV és apoderar a les persones joves. Es fa necessari remarcar els coneixements que cadascú té a la seua entitat o CCLL. Per això es va a crear la Borsa de Formació, que serà un recurs de totes i tots. L’objectiu és que siga un recurs comú, que a més a més siga referent per a tot el nostre territori. Per altra banda, en aquesta etapa existeix la intenció de consolidar els plans de formació des d’una òptica més propera, des de la creació de continguts més específics a les realitats existents.

 1. Posicionar el CJCV com a referent juvenil

En el nou temps polític, on la participació s’ha transformat en un eix fonamental, cal reivindicar el CJCV com a referent juvenil. Cal visibilitzar la feina que es realitza als CCLL i les EEMM per a la joventut valenciana, ja que això és fonamental per fer conscient a la societat de la importància que té la participació i l’associacionisme juvenil a l’hora de crear una ciutadania activa.

Des de la nova CP es veu prioritari fer un esforç de comunicació intern, si l’objectiu és construir un espai comú el primer pas és fer de la transparència un element fonamental en tot Consell.

 

ÀREES

 1. Institucional

La tasca del CJCV ha d’ anar sempre orientada a portar la veu de la joventut valenciana a les institucions. Les persones joves, i més encara, les persones joves organitzades han de ser el motor del canvi. Actualment la participació s’ha convertit en una paraula clau quan es parla de política, la societat necessita involucrar a la ciutadania en els seus processos i fer-los sentir les institucions com a pròpies. Com a entitat que aglutina la joventut associada del País Valencià s’ha consolidat un discurs consensuat en molts dels aspectes que afecten les persones joves, és necessari seguir construint plantejaments de consens que servisquen perquè els i les joves puguen tenir una veu més potent.

El Consell en el seu treball institucional ha de cercar també el treball en xarxa amb altres plataformes amb les quals crear xarxes, tant dins del nostre territori com amb altres territoris. És important el desenvolupament de sinergies que ajuden a consolidar el Consell com a entitat de referència.

 1. Socioeconòmica

La joventut viu en crisi abans de què la gent parlara de què aquesta existira. Les persones joves viuen una situació on la feina no s’entén sense les paraules precarietat, temporalitat o atur. Per tant, cal posar en l’agenda política aquesta qüestió, ja que la joventut necessita polítiques que possibiliten el seu desenvolupament personal i social i garantisquen com a dret la possibilitat d’emancipar-se.

El CJCV fa anys que reivindica polítiques que afavorisquen la situació del col·lectiu, però la realitat és que actualment la meitat de la joventut està en l’atur i només 2 de cada 10 persones joves es pot emancipar al nostre territori. L’administració ha posat en marxa Avalem Joves, però cal fer més, cal arribar a tota aquesta joventut que no està tenint la possibilitat de tenir un projecte de vida propi.

Per tant, des d’aquesta àrea es continuaran reivindicant unes polítiques que puguen permetre que les persones joves siguen ciutadanes de ple dret. Cal fer conscient a la joventut de què no cal conformar-se, cal reivindicar, cal denunciar i cal crear ciutadania activa.

 1. Educació

L’educació és l’eina que garanteix la igualtat d’oportunitats entre les persones. Per això la joventut ha de ser un agent actiu en les polítiques que regulen el seu dret a l’educació. La joventut no pot ser només un observador, sinó que fa falta que la seua veu estiga present quan es parla de com serà la seua educació.

A més a més, l’educació cada vegada implica més factors de desenvolupament personal, no només l’acadèmic. En aquest sentit és necessari un procés de reconeixement i suport a l’educació no formal. L’escola és part d’un procés educatiu que va més enllà del seu horari, cada vegada més calen espais on la persona puga desenvolupar més aspectes, i en aquest sentit els moviments d’oci educatiu s’han mostrat com un espai educatiu on la persona pot desenvolupar competències que d’altra banda no podria adquirir.

Des del CJCV es vol remarcar que la participació és un procés educatiu, on és més fàcil aprendre’l quan abans es posa en pràctica. La societat, si vol arribar a un horitzó democràtic, necessita treballar des de la base per a formar persones compromeses amb el seu context.

 1. Territorial

És importantíssim per al CJCV que existisca una veritable vertebració del territori. Cal fer valdre que el País Valencià és un dels territoris de l’estat espanyol que més CCLL posseeix, i probablement amb el canvi que realitzarà la nova Llei de Joventut en la qual el CJCV està involucrant-se de manera activa, en surten CCLL nous, que necessitaran el suport i l’acompanyament inicial i continuu per part del CJCV per tal d’anar creixent, enfortint-se i consolidant-se.

La nova CP aposta decididament per executar el Pla d’Acció Territorial que ajude a fomentar el treball en xarxa dels CCLL, per tal d’afavorir el treball en grup, la cooperació i l’intercanvi d’idees i experiències. Els CCLL són l’espai de trobada i coordinació de les entitats juvenils d’una localitat i són la clau per enfortir l’associacionisme, ja que actuen des de la proximitat del territori aconseguint visibilitzar i potenciar la tasca de les entitats juvenils locals. Aquests espais són una escola de ciutadania que parteixen de la participació dels i les joves com a mecanisme d’apoderament de la pròpia joventut i d’aprofundiment democràtic.

El CJCV ha de convertir-se veritablement en l’entitat que represente a tota la societat jove valenciana, és per això què és fonamental que totes les EEMM i CCLL senten el CJCV seu, propi i pròxim. Açò s’aconsegueix apropant-lo a cadascun dels municipis i ciutats, creant sinergies i mecanismes de participació per a poder-se enriquir i consolidar una forta Xarxa de CCLL.

 1. Participació

Caminem cap a una societat cada vegada més canviant, on les estructures de participació moltes vegades ja no són tan estables com eren abans, i en aquest aspecte el CJCV, des de l’aposta per l’associacionisme, ha d’apropar les estructures de participació a la joventut valenciana.

Un dels grans reptes que s’afronten actualment és que la joventut conega les vies que existeixen perquè la seua veu siga escoltada, perquè se sàpiga que unint esforços la seua veu pot aconseguir arribar on es propose. En aquest repte cal cercar noves vies que permeten involucrar a més persones en els CCLL. Igualment és, per totes i tots conegut, que la tecnologia avança a un ritme vertiginós, i sense perdre el valor del diàleg consensuat, s’ha de fer valdre, també, la possibilitat d’utilitzar les noves eines que existeixen a disposició per a involucrar al màxim de gent possible.

 1. Formació

El principal valor de l’associacionisme són les pròpies persones associades. Per això el CJCV ha d’apoderar a aquesta joventut compromesa, és necessari fer valdre la xarxa de coneixement existent en el teixit associatiu. En aquest sentit s’ha de vetlar perquè siga accessible, és necessari apropar els cursos a aquestes persones, tant territorialment com en continguts. Cada vegada més les realitats són canviants, i és fonamental que la formació que s’imparteix s’adapte a la seua pròpia realitat.

En aquesta línia l’objectiu és desenvolupar una estratègia formativa que permeta al CJCV ser el referent formatiu en associacionisme. Les EEMM i CCLL disposen de persones expertes capaces de transmetre coneixements. El treball en xarxa ens ha permés veure com sumant sinergies es multipliquen efectes, per això en formació l’objectiu és la creació d’un espai que pertanya a totes i a tots.

 1. Internacional

L’àrea Internacional s’ha consolidat com una àrea fonamental a l’hora de desenvolupar projectes gràcies al programa ERASMUS+. Aquests projectes permeten aconseguir mitjans per a desenvolupar aquells projectes que són d’interés per a la joventut creant, a més a més, sinergies amb realitats d’altres països que treballen també la mateixa temàtica. Els últims anys són un exemple de com els projectes del CJCV s’han vist impulsats a través d’una projecció internacional.

Aquests projectes són una oportunitat per a aconseguir desenvolupar objectius, a més de posicionar el CJCV més enllà del seu territori, però també per a les EEMM i CCLL, deu ser un objectiu acompanyar-los en la realització d’aquests projectes. Els CCLL van nàixer amb la vocació de crear xarxa, que la joventut poguera crear ponts, per açò l’espai europeu suposa un espai d’oportunitat que no es pot desaprofitar a l’hora de conéixer altres realitats.

 1. Igualtat

El CJCV sempre ha defensat la igualtat de gènere, però cal anar un pas més endavant. Fa falta una igualtat real, que sorgisca d’una reflexió social entorn de l’equilibri de gènere. El món associatiu ha d’anar per davant, el CJCV ha de ser motor de canvi i portar les reivindicacions dels i les joves valencianes a la resta de la societat.

La joventut actual és una generació que molts encara creuen que ha sigut educada en igualtat, però no és veritat, encara es viu en una societat totalment hetero patriarcal, i per això fa falta reivindicar noves metodologies de funcionament. La normalitat que imposa la societat no proposa una igualtat, sinó que condiciona moltes vegades a una discriminació o a una coacció del nostre desenvolupament personal.

L’associacionisme jove valencià ha de visibilitzar i ha de treballar per a avançar i aconseguir un equilibri de gènere. Des de les entitats membre i CCLL cal acompanyar als i les joves a què siguen protagonistes del canvi social, cal treballar per a desenvolupar els nostres espais per a què la perspectiva de gènere sempre siga una constant.

 1. Comunicació i Transparència

En els darrers temps la comunicació ha adquirit una importància creixent en l’àmbit de la societat civil, d’igual manera que en el sector públic, el privat i en qualsevol organització que vulga visibilitzar-se en la societat i que es relaciona amb ella. Avui dia constitueix una àrea àmplia i variada molt important i sempre sotmesa a millora. La comunicació s’entén que va des de les relacions amb mitjans de comunicació, EEMM i CCLL, Administracions Públiques o societat en general.  És voluntat de la CP detectar els errors, àrees a millorar i determinar possibles vies a millorar per a convertir-la en una ferramenta més eficaç al servei del desenvolupament de les finalitats i objectius del CJCV.

S’entén també que com a element important de la societat civil valenciana, que rep fons públics, d’EEMM i CCLL a través de les quotes; que la transparència ha de ser sempre present en la forma de treballar del CJCV, en coherència al bon govern com a filosofia de treball d’anteriors permanents i d’aquesta nova CP, aquesta tindrà un pes fonamental en les actuacions com a CJCV.