Per una Llei de Joventut basada en els Drets

3 b

En 2016 l’Institut València de la Joventut inicia, junt amb el Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana (CJCV), l’Associació de Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana (APJCV) així com altres agents polítics i socials, un procés per a elaborar una nova Llei Valenciana de Joventut.

Davant aquest repte, des del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana iniciem un calendari per a desenvolupar el nostre posicionament i elaborar les nostres propostes per a eixa Llei de Joventut.

En aquest apartat web podeu seguir el procés i accions preses pel CJCV, les propostes elaborades i els diferents posicionaments.

Des del Consell de la Joventut us animem a participar d’aquest procés, ja siga a través del procés intern del CJCV o al procés obert a tota la joventut.

propostes llei logo
1

NO ACCEPTADA

#1. 1% Del pressupost de la Generalitat Valenciana per a polítiques exclusiva i concretament adreçades a les persones joves, per afavorir la seua empleabilitat, oportunitats d’accedir a l’habitatge digne, mobilitat, i desenvolupar el seu projecte de vida.

2

ACCEPTAT

#2. Edat de la joventut fins als 30 anys, inclosos, i extensible a més edat per a polítiques específiques d’emancipació.

3

ACCEPTAT

#3. Garantir Establir i definir un marc de drets per a la joventut i garantir el ple exercici dels drets de les persones joves, que moltes vegades, no poden exercir-los pel fet de ser joves

4

ACCEPTAT

#4. Establir principis per a generar mecanismes que compensen les desigualtats entre la joventut per raó de gènere, procedència social, nivell socioeconòmic, ètnia, etc.

5

PARCIALMENT ACCEPTADA

#5. Que el Consell Rector, en tant que és el màxim l’òrgan col·legiat de l’IVAJ, siga representatiu de la joventut, tenint un 50% de gent jove, front a un altre 50% de càrregs de l’administració.

6

NO ACCEPTADA

#6. Crear i dotar de recursos a l’Observatori de la Joventut o òrgan equivalent, amb l’objectiu d’analitzat i quantificar la situació de la joventut, generant estudis que després puguen servir de referència per a plantejar línies polítiques cap a la joventut

7

ACCEPTAT

#7. Creació d’una Comissió de Joventut en les Corts que puga fer especial seguiment de les polítiques de joventut i les actuacions fetes al voltant de la joventut en matèria d’ocupació; habitatge; educació; salut; etc.

8

NO ACCEPTADA

#8. Que l’Institut Valencià de la Joventut estè adscrit a la  Presidència o Vicepresidència de la GVA, en coherència amb els programes electorals dels partits que hui conformen el govern valencià. L’organisme i el col·lectiu cap al que s’adreça, la joventut, ha de ser transversal en el plantejament de les polítiques.

9

ACCEPTAT

#9. Desenvolupar les polítiques i actuacions en matèria de joventut de forma pròxima al jovent valencià; establint  una xarxa jove local que done suport als municipis.

10

ACCEPTAT

#10. Possibilitar que les persones joves a partir dels 16 anys puguen participar de consultes realitzades a l’àmbit autonòmic i local, estenent la capacitat de participar en aquestes consultes democràtiques a la franja d’edat de 16-18 anys.

11

ACCEPTAT

#11. Donar cabuda dins de la llei als grups de joves organitzats, encara que no estiguen constituits com a associació, com a mecanisme de participació juvenil.

12

ACCEPTAT

#12. Definir al Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana com a representant de la joventut valenciana organitzada, i interlocutor davant l’administració en tot allò referent als interessos del jovent.

13

PARCIALMENT ACCEPTADA

#13. Facilitar el compliment de les funcions del CJCV atorgant els recursos econòmics a través d’una partida pressupostària pròpia que agilite el seu finançament i evite problemes de liquiditat ocasionats pel mecanisme de finançament actual.

14

ACCEPTAT

#14. Possibilitar la creació de Consells Territorials de Joventut, com a consells que representen a la joventut organitzada del nivell superior al municipi, possibilitant la creació d’estructures d’aquest tipus en zones i nuclis urbans on la xarxa associativa va més enllà de la localitat.

15

ACCEPTAT

#15. Permetre la incorporació dels grups de joves no constituits com a associacions als Consells de Joventut Locals i Territorials, obrint així aquests òrgans a la joventut no associada i convertint-los en representants de la joventut organitzada de tot tipus.

16

ACCEPTAT

#16. Valorar, reconèixer i legitimar el paper dels Consells de la Joventut com a òrgans representatius del jovent organitzat i com a interlocutors, als diferents nivells, dels interessos, inquietuts i propostes de la joventut valenciana.

17

ACCEPTAT

#17. Assegurar un finançament suficient, tant a nivell local com autonòmic, de les associacions juvenils, escoles d’animació juvenil associatives i Consells de la Joventut, com a entitats i òrgans que fomenten i vertebren la participació juvenil.

18

ACCEPTAT

#18. Apostar pel diàleg estructurat com a via per a establir canals de comunicació entre la joventut i l’administració amb l’objectiu de col·laborar en la construcció efectiva de polítiques per a la gent jove.

19

ACCEPTAT

#19. Elaborar l’Estratègia Valenciana de Joventut de manera participativa amb la joventut i les diferents estructures i òrgans que la representen, tenint en compte la veu de les persones joves, així com dades i estudis de referència per adequar les accions a la situació que es vol canviar.

20

ACCEPTAT

#20. Establir mecanismes perquè els Plans Locals de Joventut siguen coherents amb les línies d’acció de l’Estratègia Valenciana de Joventut.

21

ACCEPTAT

#21. Atorgar les competències de joventut als ajuntaments i mancomunitats, ja que aquestes administracions són les més properes a la ciutadania i són les que més poden adequar l’acció política a les necessitats, interessos i inquietuts de la seua joventut.

22

ACCEPTAT

#22. Marcar mecanismes de seguiment i avaluació continua de l’aplicació de programes i accions polítiques de joventut, per tal de modificar, corregir, adequar i transformar les accions segons canvia la realitat sobre la qual s’actua.

23

ACCEPTAT

#23. Convocar al Ple de les Corts, com a mínim una vegada a l’any, a l’IVAJ per a donar compte del seu treball i projectes, i al CJCV per tal d’exposar la situació de la joventut i escoltar les seues propostes de millora i d’acció política.

24

ACCEPTAT

#24. Garantir la formació, la professionalitat, la qualitat i els drets laborals de les persones professionals de joventut, com a agents clau que són de la implementació de les polítiques de joventut a tots els nivells,

25

ACCEPTAT

#25. Valorar, reconèixer i acreditar les competències i habilitats adquirides en la educació no formal i al voluntariat, facilitant així la seua presa en consideració en entorns laborals i professionals.

PROCÉS PARTICIPATIU AL CJCV

1

FASE 1: PARTICIPEM!

Uneix-te al grup de treball de la Llei de Joventut!

Les entitats membre del CJCV poden participar del grup operatiu que s’encarregarà, des del mes de febrer, de coordinar i dinamitzar el procés participatiu que es desenvoluparà al Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana.

PLENÀRIA CJCV: 13 de febrer

A la Reunió Plenària d’Entitats Membre del CJCV realitzada a Alzira el dissabte 13 de febrer es va informar sobre el calendari i accions del procés participatiu per a elaborar una nova Llei de Joventut.

REUNIÓ GRUP DE TREBALL: 1 de març

El passat 1 de març va tindre lloc la primera reunió del grup de treball. En aquesta reunió es va fer una presa de contacte entre les persones assistents.

 • Es va fer una presentació de cada persona, i motivacions per a participar.
 • Es va establir la mecànica de funcionament del grup de treball, eines de comunicació i coordinació, i futures dates de reunions.
2

FASE 2: ANALITZEM!

En aquesta fase analitzarem les propostes de l’IVAJ per a la Llei de Joventut, així com els posicionaments del CJCV, i començarem a organitzar els temes i debats a plantejar amb les entitats juvenils per desenvolupar una llei que tinga al centre a les persones joves:

 • Com articular la participació i associacionisme juvenil .
 • Com regular els Consells de Joventut com a agents clau de representació.
 • Quins ha de ser els drets de la joventut.
 • Qui ha de tindre les competències de joventut.
 • Com garantir els plans de joventut.

I molts altres.

REUNIÓ GRUP DE TREBALL: 9 de març

El dia 9 de març va tindre lloc la segona reunió del grup de treball que s’encarrega de coordinar i dinamitzar el procés participatiu del CJCV.

En aquesta reunió el grup va:

 • Analitzar el document de l’IVAJ amb les línies bàsiques per a una nova Llei de Joventut
 • Recopilar els posicionaments del CJCV respecte a l’actual llei 18/2010, així com el treball realitzat pels grups de treball a la Plenària del passat 13 de febrer.

.

REUNIÓ GRUP DE TREBALL: 29 de març

El 29 de març va tindre lloc la tercera reunió del grup de treball, on es va parlar amb més detall dels aspectes de la Llei relatius a la participació i associacionisme juvenil, formes organitzades de participació juvenil i Consells de Joventut.

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA CJCV: 16 i 17 d'abril

FÒRUM DE TREBALL AGO

Al cap de setmana de l’AGO del CJCV les entitats membre es van treballar aspectes de la llei de joventut relatius a participació i associacionisme juvenil, regulació dels Consells de la Joventut i del propi CJCV, aprovant en la pròpia assemblea un document de propostes sobre aquests temes.

DOCUMENT APROVAT A LA XLII AGO DEL CJCV:

PROPOSTES PER A LA LLEI DE JOVENTUT: participació juvenil, associacionisme, Consells de Joventut

REUNIÓ GRUP DE TREBALL: maig

El grup de treball es torna a reunir a començament de maig per a arreplegar les propostes aprovades a l’AGO i incorporar-les al document de propostes per a la Llei.

També s’haurà de:

 • Preparar la dinamització del FORMACCIÓ de juliol.
 • Elaborar el llistat de temes al voltant dels quals treballar en propostes al FORMACCIÓ de juliol.

FORMACCIÓ i PLENÀRIA: 2 i 3 de juliol

El cap de setmana del 2 i 3 de juliol va tindre lloc el FORMACCIÓ sobre la llei de joventut, i la Plenària d’entitats membre on es va aprovar el segon document de propostes per a la llei.

DOCUMENT APROVAT A LA PLENÀRIA D’ENTITATS MEMBRE

PROPOSTES PER A LA LLEI DE JOVENTUT: Principis rectors, drets de la joventut i corresponsabilitat de l’administració, instruments de les polítiques de joventut.

 

Així mateix es va decidir proposar a l’administració canviar la denominació del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana per la de ‘Consell de la Joventut del País Valencià‘.

3

FASE 3: CONSTRUIM!

Des del CJCV construirem propostes sobre l’esborrany de llei de joventut que s’ha de publicar amb els nostres prosicionaments, per tal de generar un procés d’esmenes perquè estiga recollida la nostra visió i necessitats com a col·lectiu jove.

 

DOCUMENT 1: Participació juvenil, associacionisme, Consells de la Joventut

 

DOCUMENT 2: Principis rectors, drets de la joventut i corresponsabilitat de l’administració pública.
8

FASE 4: ENS POSICIONEM!

Una vegada s’inicie el tràmit en Corts Valencianes de la llei de joventut, demanarem compareixença per a traslladar totes les propostes realitzades pel jovent organitzat en la Comissió Legislativa corresponent.

DOCUMENT D’ESMENES

 

En el document anterior podeu trobar les esmenes que presentem als Grups Parlamentaris de Les Corts Valencianes per assegurar que les 25 propostes del CJCV per a la Llei de Joventut s’integren finalment.

Notícies relacionades